Neste Rally Finland race (1)

Neste Rally Finland race car